Bestyrelsen

Bestyrelsen har til opgave at agere som forvaltere af klubbens interesser. Dette indebærer en række ansvarsområder og beslutningsprocesser, der er designet til at sikre, at klubben fungerer optimalt og opfylder sine mål og formål.

Bestyrelsen træffer beslutninger, udvikler strategier og planlægger aktiviteter, der er i overensstemmelse med klubbens mission. Deres overordnede mål er at fremme medlemmernes trivsel og sikre, at klubben forbliver et trygt og dynamisk fællesskab.

Bestyrelsens opgaver inkluderer administration af økonomi, beslutningstagning omkring medlemskab og regulering af klubbens regler og retningslinjer.

Gennem deres dedikation og engagement i klubbens drift og beslutningsprocesser arbejder bestyrelsen på at sikre, at klubbens interesser er i fokus, og at medlemmernes behov og ønsker bliver mødt. 

Klubben vælger ved almindelig stemmemajoritet, for to år ad gangen, blandt sine aktive medlemmer, en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Valget sker på den ordinære generalforsamling efter følgende metode:
På lige årstal: Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
På ulige årstal: Næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Generalforsamlingen vælger ligeledes blandt sine aktive medlemmer for ét år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.